Kontakt

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw
Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras

Nazwa skrócona: Stowarzyszenie im. Teresy Kras

Adres: ul. Kościelna 5A/1, 20-307 Lublin

tel. (81) 746-19-85 wew.2
fax (81) 746-19-20

e-mail: biuro@stowarzyszenie-kras.pl

NIP: 712-23-55-067
Regon: 430833827
KRS (Krajowy Rejestr Sądowy): 0000021258

Forma prawna: stowarzyszenie

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w zakresie kierowanej do Stowarzyszenia korespondencji oraz rozmów telefonicznych

 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras, ul. Kościelna 5A/1, 20-307 Lublin.
 2. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@stowarzyszenie-kras.pl lub telefonicznie: 81 746-19-85.
 3. Informujemy, że powołany przez nas Inspektor ochrony danych odpowie na wszystkie Pani/Pana pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 4. Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych znajdują się na stronie internetowej www.stowarzyszenie-kras.pl w zakładce „Polityka Prywatności”.
 5. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Pani/Pana szczególnej sytuacji. Ma Pani/Pan również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych, a także do ich przenoszenia.
 6. Jeżeli uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia przesłanej do Stowarzyszenia korespondencji i udzielenia odpowiedzi na zadane pytania.
 8. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
  1. art. 6 ust. 1 lit. a, b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - RODO, (tzn. min. przetwarzanie jest niezbędne do odpowiedzi na korespondencję).
 9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. dostawcom usług IT, a także innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów.
 10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub poza obszar UE.  
 11. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu upływu terminu przewidzianego przepisami prawa, w tym do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego lub też przez okresy wymagane przez przepisy szczególne np. podatkowe.
 12. Podanie przez Pani/Pana danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może wiązać się z brakiem możliwości odpowiedzi na korespondencję.