Nasze działania

Kolonie i zimowiska

Stowarzyszenie im. Teresy Kras od ponad 20 lat specjalizuje się w organizacji zimowych i letnich edukacyjnych wyjazdów turystycznych dla dzieci i młodzieży, połączonych z programem wychowawczym ukierunkowanym na profilaktykę uzależnień.

Nasze kolonie profilaktyczne to:

 • bogaty program edukacji krajoznawczej – liczne wycieczki piesze i autokarowe, wiele zwiedzanych zabytków, parków narodowych, miejsc ważnych dla polskiej historii i kultury
 • autorski program profilaktyczny ukierunkowany na profilaktykę i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi
 • atrakcyjny program wychowawczy – codziennie organizowane są konkursy, zabawy, gry i zajęcia rozwijające różnorodne zainteresowania i talenty dzieci i młodzieży.

Kolonie organizujemy w wielu atrakcyjnych miejscowościach turystycznych od Bieszczad i Zakopanego poczynając, poprzez Lubelszczyznę, Gąsawę k/słynnego Biskupina i Mazury, na nadmorskich kurortach kończąc.

Na nasze zimowiska, kolonie profilaktyczne, kolonie dla dzieci rolników, czy kolonie edukacyjne wyjeżdżają dzieci z całej Polski. Są to zarówno duże grupy kierowane np. przez kuratoria oświaty, jak i kilkuosobowe grupy dzieci i młodzieży z małych gmin wiejskich. W ostatnich latach zaufali nam m.in.: Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Program FIO), Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników i wiele lokalnych samorządów.

Dysponujemy dużym zespołem wykwalifikowanych i doświadczonych kierowników wypoczynku, profilaktyków, socjoterapeutów, opiekunów medycznych, pedagogów. Kadrę wychowawczą tworzą zarówno doświadczeni nauczyciele jak i studenci oraz wolontariusze. Wszystkie osoby przez nas zaangażowane posiadają odpowiednie kwalifikacje i spełniają wymagania właściwych przepisów, w tym Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Program profilaktyczny realizowany przez Stowarzyszenie im. Teresy Kras jest zgodny z Narodowym Programem Zdrowia na lata 2016-2020 oraz Ustawą o zdrowiu publicznym. Realizuje zalecenia Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Program wypoczynku wpisuje się w cel operacyjny nr 2 Narodowego Programu Zdrowia: „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych

Celem kolonii profilaktycznych jest :

 1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju młodego człowieka
 2. Przeciwdziałanie szeroko pojętym uzależnieniom, w tym:
  • przeciwdziałanie narkomanii
  • profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
  • profilaktyka i przeciwdziałanie używaniu wyrobów tytoniowych
  • przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym
 3. Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez prezentowanie i kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych oraz rozwijanie i promowanie różnorodnej aktywności fizycznej.

Nadrzędną zasadą obowiązującą na naszych koloniach jest zasada wszechobecnych działań:

 • prozdrowotnych
 • profilaktycznych
 • wychowawczych
 • edukacyjnych
 • wspierających nabywanie przez dzieci różnorodnych umiejętności.

Program edukacyjno – profilaktyczny jest realizowany każdego dnia kolonii – jest wpisany we wszelkie działania w trakcie wypoczynku m.in.:

 • codzienne zajęcia sportowo – rekreacyjne (gry, zabawy, rozgrywki sportowe) promują i rozwijają aktywność fizyczną
 • wycieczki krajoznawcze poszerzają wiedzę, rozwijają zainteresowania, kształtują właściwe zachowania społeczne
 • pogadanki, warsztaty, prelekcje prowadzone przez profilaktyków i pedagogów poszerzają wiedzę o uzależnieniach i propagują zdrowy styl życia
 • zajęcia wychowawcze, zabawy, konkursy, dyskoteki pokazują właściwe wzorce zachowań, kształtują umiejętność zabawy i wypoczynku, wzmacniają relacje interpersonalne
 • indywidulane rozmowy kadry wychowawczej i medycznej z uczestnikami wypoczynku pomagają im rozwiązywać bieżące problemy i kształtować właściwe zachowania

Przy organizacji naszych kolonii często korzystamy z pomocy biura podróży LUTUR. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą zamieszczoną na stronie www.lutur.pl

Edukacja i wychowanie

Stowarzyszenie im. Teresy Kras angażuje się w wiele inicjatyw oświatowo – wychowawczych. Wspieramy szkoły, organizując np. zajęcia i wycieczki edukacyjne oraz praktyki dla uczniów, pomagamy innym organizacjom w ich działalności edukacyjnej, współpracujemy z uczelniami organizując kursy, staże i praktyki dla studentów. W sposób szczególny kładziemy nacisk na organizację kolonii i zimowisk, które umożliwiają dzieci i młodzieży, znaczne poszerzenie wiedzy krajoznawczej, rozwój zainteresowań oraz kształtowanie właściwych zachowań społecznych.

TargWarzywny.pl - świeże warzywa w Lublinie.

Kursy i szkolenia

Stowarzyszenie organizuje wiele szkoleń, kursów i warsztatów. Prowadzimy zajęcia edukacyjne w szkołach, wakacyjne warsztaty na koloniach, kursy i praktyki dla uczniów i studentów. Zainteresowane instytucje zapraszamy do kontaktu z nami – możemy przygotować szkolenie dostosowane do Państwa potrzeb.

Obecnie zachęcamy do udziału w kursach wychowawców kolonijnych – ukończenie tego kursu daje uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą na koloniach. Osoby, które ukończyły szkołę średnią, szczególnie maturzyści i studenci, mogą uzyskać kwalifikacje pedagogiczne, które pozwolą im podjąć odpowiedzialną i satysfakcjonującą pracę wakacyjną oraz znacznie rozwinąć swoje kompetencje pedagogiczne. Praca na koloniach to również możliwość poznania wielu ciekawych zakątków Polski i znacznego poszerzenia wiedzy krajoznawczej.

TargWarzywny.pl - dojrzałe owoce w Lublinie.

Doradztwo

Stowarzyszenie im. Teresy Kras jako doświadczona organizacja pozarządowa, chętnie angażuje się w działalność wspierającą lokalne inicjatywy i organizacje społeczne. W naszym biurze świadczymy nieodpłatne usługi doradcze, dzieląc się naszą wiedzą o funkcjonowaniu sektora non – profit. Zapraszamy organizacje i osoby potrzebujące pomocy do kontaktu z nami – chętnie udzielimy Państwu naszego wsparcia doradczego.

TargWarzywny.pl - egzotyczne owoce i warzywa w Lublinie.

Pomoc materialna

Stowarzyszenie im. Teresy Kras wspiera osoby potrzebujące, szczególnie dzieci i młodzież. Wiele naszych inicjatyw jest nieodpłatnych dla uczestników i ukierunkowanych na osoby wymagające wsparcia. Współpracujemy w tym zakresie szczególnie z ośrodkami pomocy społecznej i szkołami. Taka działalność wymaga zaangażowania wielu darczyńców, sponsorów i donatorów.  Dziękujemy wszystkim, którzy nam pomagają.

TargWarzywny.pl - wiosenne nowalijki w Lublinie.

Wolontariat

Stowarzyszenie realizując wiele różnorodnych inicjatyw na terenie całej Polski nie mogłoby funkcjonować bez wsparcia licznych wolontariuszy. To dzięki ludziom, którzy bezinteresownie angażują się w działalność naszej organizacji, osiągamy tak wiele. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają nas swoją pracą, wiedzą i doświadczeniem.

Zapraszamy do współpracy zarówno wolontariuszy jak i osoby, które chcą podjąć np. wakacyjną pracę na naszych koloniach. Z nami można ciekawie i pożytecznie spędzić czas, nabyć nowe kwalifikacje i doświadczenia zawodowe, rozwinąć swoje zainteresowania.

TargWarzywny.pl - codziennie świeże sałaty i zioła.