O nas

Kim jesteśmy

Stowarzyszenie im. Teresy Kras to organizacja pozarządowa powołana do życia w Lubinie, w 1997 roku. Od początku głównym celem Stowarzyszenia było podejmowanie i wspieranie różnorodnych inicjatyw oświatowo – wychowawczych ukierunkowanych na potrzeby dzieci i młodzieży. Dlatego też od ponad 20 lat organizujemy kolonie profilaktyczne i zimowiska profilaktyczne, wyjazdy edukacyjne (wycieczki i kolonie edukacyjne), warsztaty i zajęcia dla uczniów i nauczycieli, kursy i staże dla studentów, kolonie i zimowiska dla dzieci rolników.

Działamy na terenie całego kraju organizując np. kolonie zarówno dla kilku dzieci jak i grup liczących 100 osób. Z naszej oferty korzystają małe gminy, lokalne wspólnoty, wiejskie szkoły jak i duże miasta, instytucje i organizacje.

Corocznie z naszego wsparcia korzysta kilka tysięcy osób. Nie byłoby to możliwe bez pomocy wielu osób i instytucji. Przy wsparciu Kuratoriów Oświaty organizujemy kolonie edukacyjne, dzięki pomocy udzielanej przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników możemy organizować kolonie i zimowiska dla dzieci rolników. Mniejsze i większe gminy wspomagają nas w organizowaniu kolonii profilaktycznych i zimowisk profilaktycznych. W ramach dotacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (Program FIO) udało nam się zorganizować wiele warsztatów, szkoleń i zajęć edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli.

Działając od ponad 20 lat wypracowaliśmy wiele własnych autorskich programów edukacyjnych, krajoznawczych, profilaktycznych i socjoterapeutycznych. Mamy wielu współpracowników i wolontariuszy, dysponujemy doświadczonym zespołem koordynatorów, wykładowców, trenerów, profilaktyków, psychologów, pedagogów i specjalistów różnych dziedzin. Stworzyliśmy ogromną bazę przyjaznych nam firm i partnerów, dzięki którym możemy realizować różne projekty w całym kraju, znacznie obniżać koszty podejmowanych przez nas działań i objąć wsparciem wiele osób.

Cele statutowe

§ 9 Statutu Stowarzyszenia stanowi:
Ideą działalności Stowarzyszenia jest organizowanie i wspieranie różnorodnych inicjatyw oświatowych, wychowawczych, profilaktycznych i innych mających wpływ na jakość życia oraz wyrównywanie szans społecznych i edukacyjnych rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz mających wpływ na poprawę sytuacji społeczności lokalnych w tym społeczności lokalnej Frampola.

 1. W szczególności celami Stowarzyszenia są:
  • działanie na rzecz rodzin, w szczególności dzieci i młodzieży
  • przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz profilaktyka uzależnień
  • promocja zdrowego stylu życia, kultury fizycznej, sportu i turystyki
  • działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania
  • działalność charytatywna
  • wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych
  • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy lub zagrożonych bezrobociem oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży
  • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  • propagowanie wartości religijnych
  • działania na rzecz społeczności lokalnej miasta i gminy Frampol
  • podtrzymywanie pamięci o Patronce Stowarzyszenia oraz ks. Józefie Krasie
  • edukacja i promocja w zakresie obronności i bezpieczeństwa narodowego oraz bezpieczeństwa publicznego
  • działanie na rzecz mieszkańców wsi, rolników i członków rodzin rolników
 2. Sposoby realizacji celów obejmują:
  • organizowanie i wspieranie inicjatyw edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych w tym organizowanie różnych form doskonalenia zawodowego
  • działania w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień oraz promocji zdrowia a także inicjatywy zmierzające do podniesienia wiedzy w tym zakresie
  • pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
  • organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży
  • organizowanie i wspieranie imprez turystycznych, sportowych, krajoznawczych i kulturalnych oraz wspieranie i realizowanie działań z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, ratownictwa i ochrony ludności
  • pomoc stypendialna dzieciom i młodzieży uczącej się
  • pomoc finansowa, materialna i doradcza szkołom w mieście i gminie Frampol
  • przyznawanie nagród i wyróżnień dla osób fizycznych i prawnych zasłużonych w pracy społecznej, w realizacji celów Stowarzyszenia lub dla samego Stowarzyszenia
  • wspieranie finansowe, materialne i organizacyjne inicjatyw lokalnych
  • opieka nad grobami poległych i nauczycieli szkoły we Frampolu w tym nad grobem Patronki Stowarzyszenia
  • współpraca z samorządem lokalnym, instytucjami państwowymi, społecznymi, lokalnymi i innymi mającymi wpływ na realizację celów Stowarzyszenia
  • prowadzenie działalności reklamowej i promocyjnej związanej z celami Stowarzyszenia oraz służącej propagowaniu idei i działań Stowarzyszenia
  • inne działania sprzyjające rozwojowi celów Stowarzyszenia

Nasza historia

Stowarzyszenie im. Teresy Kras powstało w 1997 roku, z inicjatywy znanego lubelskiego kapłana śp. ks. dr. Józefa Krasa. Intencją Księdza Józefa było uczczenie pamięci jego zmarłej siostry Teresy, która całe życie poświęciła wychowaniu dzieci i młodzieży. Dlatego też misją Stowarzyszenia od początku było prowadzenie działalności oświatowo – wychowawczej i wspieranie rodzin.

Z inicjatywy Księdza Józefa jednym z pierwszych działań było ufundowanie komputerów do pracowni w szkole podstawowej we Frampolu (w szkole tej przez wiele lat pracowała Teresa Kras) oraz zorganizowanie letniego bezpłatnego wypoczynku dla dzieci z rodzin ubogich z terenu Lubelszczyzny.

Pierwsze kolonie odbyły się już w 1998 roku, w Kaliszanach nad Wisłą i w Momotach niedaleko Janowa Lubelskiego, a wzięło w nich udział ok. 190 dzieci. Od tego czasu Stowarzyszenie stale rozwijało się, nabierało nowych doświadczeń, poszerzało zakres działań i krąg swoich odbiorców. Po 5 latach w 2002 roku m.in. zostały zorganizowane kolonie profilaktyczne dla 1250 dzieci w 5 ośrodkach kolonijnych (w Władysławowie, Nałęczowie, Gąsawie, Ochotnicy i Murzasichle). Dziesięciolecie Stowarzyszenia w 2007 roku, to aż 5000 beneficjentów, różnorodne inicjatywy takie jak kolonie profilaktyczne, szkolenia, praktyki studenckie, pomoc charytatywna, ok. 300 współpracowników oraz blisko 100 firm i instytucji, które udzieliły swego wsparcia.

W 2017 roku, po 20 latach działalności, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo–Wychowawczych im. Teresy Kras objęło wsparciem ponad 2500 osób, w tym dzieci i młodzież, studentów oraz inne organizacje społeczne. Zostały zrealizowane takie działania jak: kolonie i zimowiska profilaktyczne, kolonie edukacyjne, kolonie i zimowiska dla dzieci rolników, kursy i szkolenia, usługi doradcze dla organizacji społecznych, wsparcie dla rodzin ubogich.

W 2018 roku Stowarzyszenie zrealizowało ponad 40 zadań publicznych dofinansowanych m.in. przez:

 • Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
 • Kuratorium Oświaty w Szczecinie
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska
 • Miasto i Gmina Lwówek Śląski
 • Miasto Grudziądz
 • Gmina Kołobrzeg
 • Gmina Biała
 • Gmina Świętajno
 • Miasto Tarnów
 • Miasto i Gmina Sztum
 • Gmina Trzebownisko
 • Gmina Niedrzwica Duża
 • Miasto i Gmina Syców
 • Miasto Chełm
 • Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników

W 2019 roku Stowarzyszenie zorganizowało ponad 70 turnusów wypoczynkowych z programem profilaktycznym dla około 2800 dzieci i młodzieży. Zrealizowane zadania zostały wykonane prawidłowo, w sposób efektywny, oszczędny i terminowy (sprawozdania z realizacji wykonanych zadań zostały zaakceptowane) w tym m.in.:

 • Kuratorium Oświaty w Olsztynie
 • Kuratorium Oświaty w Szczecinie
 • Kuratorium Oświaty w Białymstoku
 • Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
 • Gmina Góra
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu
 • Gmina Morąg
 • Gmina Nasielsk
 • Gmina Nowa Wieś Lęborska
 • Gmina Piła
 • Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników

W 2020 roku Stowarzyszenie zrealizowało ponad 80 turnusów wypoczynkowych z programem profilaktycznym dla ponad 5000 dzieci i młodzieży. Powierzone zadania zostały wykonane prawidłowo, w sposób efektywny, oszczędny i terminowy (sprawozdania z realizacji wykonanych zadań zostały zaakceptowane) w tym m.in.:

 • Kuratorium Oświaty w Gdańsku
 • Kuratorium Oświaty w Katowicach
 • Kuratorium Oświaty w Olsztynie
 • Kuratorium Oświaty w Szczecinie
 • Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
 • Gmina Nowy Targ
 • Miasto Poznań
 • Gmina Strzegom
 • Miasto i Gmina Sztum
 • Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników

W roku 2021 Stowarzyszenie było organizatorem wypoczynku letniego z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dla ok. 1000 dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego, dofinansowanego ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz środków wielu Gmin i Kuratoriów Oświaty, m. im. Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Gdańsku, Olsztynie i Szczecinie.

W 2021 roku Stowarzyszenie zorganizowało ponad 90 turnusów wypoczynkowych z programem profilaktycznym dla ponad 4000 dzieci i młodzieży. Zrealizowane zadania zostały wykonane prawidłowo, w sposób efektywny, oszczędny i terminowy (sprawozdania z realizacji wykonanych zadań zostały zaakceptowane), w tym m.in.:

 • Kuratorium Oświaty w Gdańsku
 • Kuratorium Oświaty w Krakowie
 • Kuratorium Oświaty w Olsztynie
 • Kuratorium Oświaty w Opolu
 • Kratorium Oświaty w Rzeszowie
 • Gmina Góra
 • Gmina Nowy Targ
 • Gmina Siedlce
 • Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników

Wszystkie zadania publiczne zostały zrealizowane zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawców, rzetelnie i terminowo, a złożone sprawozdania zostały zaakceptowane.