Polityka prywatności

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem danych osobowych Pani/Pana i dziecka jest Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras, ul.Kościelna 5A/1, 20-307 Lublin.

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@stowarzyszenie-kras.pl, telefonicznie: 81 746-19-85 lub pocztą tradycyjną na adres: Inspektor Ochrony Danych Stowarzyszenie im. Teresy Kras, ul.Kościelna 5A/1, 20-307 Lublin.

Jakie jest źródło moich danych – skąd są pozyskiwane?

Dane przekazujesz zazwyczaj sam wypełniając kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku, formularz zgłoszeniowy na kurs lub inny dokument zgłoszeniowy. Dokumenty te mogą być do nas dostarczone m.in. za pośrednictwem instytucji rekrutujących uczestników realizowanych przez nas działań m.in.: urzędy miast i gmin, ośrodki pomocy społecznej, kuratoria oświaty, szkoły, placówki opiekuńczo – wychowawcze, domy dziecka, organizacje pozarządowe.

Jaki jest zakres przetwarzanych przez Stowarzyszenie moich danych osobowych?

Do realizacji naszych szkoleń potrzebujemy następujący zestaw danych: imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, numer pesel, adres zamieszkania, wykształcenie, numer telefonu, adres e-mail.

Do realizacji wypoczynku dzieci i młodzieży niezbędne jest wypełnienie karty uczestnika wypoczynku określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. Ponadto możemy potrzebować danych do podpisania umowy: nazwa Zleceniodawcy, imię i nazwisko osoby podpisującej umowę, adres Zleceniodawcy, NIP, telefon, adres e-mail. Podczas realizacji wypoczynku tworzymy dokumentację, w której odnotowujemy wszystkie konieczne informacje dotyczące dziecka przebywającego na wypoczynku, w tym informacje medyczne jak również mogą znaleźć się tam informacje o nałogach czy preferencjach seksualnych dziecka. Zbieramy te informacje, jeżeli jest to niezbędne do realizacji wypoczynku i zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa dziecku.

Do realizacji wycieczek potrzebujemy następującego zestawu danych uczestników wycieczki: imię, nazwisko, pesel lub data urodzenia, adres zamieszkania. Ponadto potrzebujemy danych do podpisania umowy: nazwa Zleceniodawcy, imię i nazwisko osoby podpisującej umowę, adres Zleceniodawcy, NIP, telefon, adres e-mail.

Do realizacji innych naszych usług potrzebujemy danych do podpisania umowy, wystawienia faktury lub paragonu: nazwa Zleceniodawcy, imię i nazwisko osoby podpisującej umowę, adres Zleceniodawcy, NIP, telefon, adres e-mail.

Do wysyłki komunikacji marketingowej potrzebujemy Twojego adresu e-mail lub adresu zamieszkania lub numeru telefonu. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych obejmuje wszelkie informacje jakich nam udzieliłeś podczas współpracy z Stowarzyszeniem. Mogą to być np. Twoje dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, wiek, miejscowość). Zapewniamy jednak, że nie sięgamy do Twojej/dziecka dokumentacji medycznej – dostęp do tych informacji mają jedynie upoważnione do tego osoby.

Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych?

 1. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. na podst. art. 6 ust.1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji usługi
  2. na podst. art.6 ust.1 lit.c RODO w zakresie niezbędnym dla realizacji przez nas obowiązku prawnego m.in. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji, wystawianie dokumentów sprzedaży, realizowanie obowiązków sprawozdawczych wobec instytucji finansujących zadania publiczne
  3. na podst. art.6 ust.1 lit.f w zakresie niezbędnym dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, m.in. badania satysfakcji klientów, prowadzenia badań i analiz w celu dostosowania oferty i doskonalenia naszych usług, prowadzenie działań marketingowych naszych produktów i usług, dochodzenia naszych roszczeń cywilnoprawnych i obrony przed roszczeniami naszych klientów i osób trzecich.
 2. Dane osobowe dotyczące zdrowia zbierane są wyłącznie w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 8 listopada 2017r. (art. 92k) i przetwarzane są wyłącznie na podst. art.9 ust.2 lit.h RODO w w celu zapewnienia właściwej opieki medycznej, profilaktycznej i wychowawczej na wypoczynku i jednocześnie spełnione są warunki art.9 ust.3 tj. dane te przetwarzane są przez lub na odpowiedzialność pracownika podlegającego obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej.
 3. Naszymi prawnie uzasadnionymi interesami, o których mówimy w pkt.1 ust.c są: realizacja zawartych przez nas usług, marketing bezpośredni oraz inne formy marketingu i reklamy naszych produktów i usług, cele analityczne, archiwizacja danych, możliwość reagowania na pytania, skargi i sugestie klientów, możliwość dochodzenia naszych roszczeń cywilnoprawnych i obrony przed roszczeniami naszych klientów i osób trzecich, możliwość pozyskiwania informacji w celu udoskonalania naszej oferty i polepszania standardów obsługi.

Czy moje dane przetwarzane są w jakiś jeszcze sposób?

Jednym ze sposobów przetwarzania przez nas danych osobowych jest tzw. profilowanie. Polega ono na tym, że możemy w oparciu o informacje o Tobie tworzyć profile preferencji naszych beneficjentów i tym samym w oparciu o nie, dostosowywać nasze usługi i treści jakie od nas otrzymujesz. Zapewniamy, że w trakcie profilowania nie sięgamy do Twojej dokumentacji medycznej oraz że nie przetwarzamy Twoich danych w sposób w pełni automatyczny, bez ingerencji człowieka.

Komu przekazywane są moje dane osobowe?

Dbamy o poufność Twoich danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jak również realizacji Twoich praw, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 1. Podmiotom, które zakupiły usługę z której korzystacie (w szczególności instytucjom, które finansują wypoczynek lub wycieczkę dla waszych dzieci, szkołom organizującym wycieczki, podmiotom świadczącym na Waszą rzecz usługę turystyczną)
 2. Kuratoriom oświaty, jednostkom sanepid, jednostkom straży pożarnej, policji i innym służbom uprawnionym do sprawowania nadzoru nad działalnością Stowarzyszenia i kontroli naszych działań.
 3. firmom ubezpieczeniowym w celu ubezpieczenia Ciebie lub Twojego dziecka w zakresie odpowiedzialności cywilnej lub następstw nieszczęśliwych wypadków
 4. dostawcom usług umożliwiających Stowarzyszeniu zrealizowanie umowy (w szczególności firmom transportowym, podmiotom świadczącym usługi zakwaterowania i wyżywienia, podmiotom świadczącym usługi turystyczne)
 5. podmiotom leczniczym w celu zapewnienia dostępności opieki zdrowotnej dla uczestników wypoczynku i wycieczek
 6. dostawcom usług zaopatrujących Stowarzyszenie w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizacje naszych usług oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym),
 7. dostawcom usług wspierających Stowarzyszenie w obszarze marketingowym (agencje reklamowe, firmy realizujące wysyłkę sms oraz e-mail),
 8. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Stowarzyszenie w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, biurom rachunkowym).

Dbamy o poufność Twoich danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, możemy przekazywać Twoje dane innym odbiorcom, jeżeli będzie to konieczne dla realizacji celów objętych powyższymi zgodami, w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Stowarzyszenia usługi w zakresie wsparcia informatycznego, agencjom reklamowym, audytorom zewnętrznym.

Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską?

Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, np. w zakresie wsparcia teleinformatycznego Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Stowarzyszeniem a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane przez nas do dnia wykonania usługi i realizacji działania w którym Ty lub Twoje dziecko wziąłeś udział. Nadto dane osobowe będą przechowywane  przez czas niezbędny dla zapewnienia ochrony Twoich praw wynikających z umowy i praw Stowarzyszenia (okres przedawnienia), czas roszczeń odszkodowawczych (ochrony ubezpieczeniowej) oraz przez czas, w którym obowiązek ich przechowywania nakładają na nas właściwe przepisy prawa. Dane przetwarzane w zakresie niezbędnym dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów przetwarzane będą przez okres istnienia naszego uzasadnionego interesu, chyba że skorzystasz ze swojego prawa i zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych w tych celach. Jeżeli wyraziłeś nam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przetwarzamy Twoje dane od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże realizując nasze działania  jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji  w sposób określony przepisami prawa.  W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową realizacji usługi. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia umowy lub faktury na Twoją rzecz. Jeżeli podajesz nam swój adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – jego niepodanie nie będzie skutkowało odmową realizacji usługi. Wyrażenie którejkolwiek ze zgód marketingowych również odbywa się na zasadzie dobrowolności. Oznacza to, że odmowa ich udzielenia nie uniemożliwia skorzystania z naszych usług  i jednocześnie masz prawo do odwołania wyrażonej nam zgody w dowolnej chwili. Wystarczy że skontaktujesz się z nami  telefonicznie lub poprzez stronę internetową.

Jakie mam prawa?

Jako administratorzy Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – skontaktuj się z nami telefonicznie lub poprzez stronę internetową. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Jak są chronione moje dane?

Dane osobowe przetwarzane są w sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
Polityka Stowarzyszenia dotycząca plików Cookies
Przez korzystanie z serwisu internetowego udostępnianego w domenie stowarzyszenie-kras.pl wyrażana jest zgoda na instalację plików Cookies na urządzeniu końcowym osoby logującej się do Serwisu oraz wykorzystywanie plików Cookies przez Stowarzyszenie zgodnie z niniejszą Polityką. Zgoda jest wyrażana za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie przez Stowarzyszenie plików Cookies, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Serwisu.

Co to jest plik Cookie?

„Cookies” (Ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.
W jakim celu strona internetowa Stowarzyszenia korzysta z plików Cookies?
Pliki Cookies używane na stronie internetowej Stowarzyszenia umożliwiają mierzenie aktywności użytkowników strony. Stosujemy pliki Cookies w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania witryny, a także do mierzenia skuteczności przeprowadzanych akcji w ramach serwisu. Pliki Cookies umożliwiją również zbadanie preferencji użytkowników i tym samym stałe podnoszenie jakości świadczonych przez nas usług. Nie wykorzystujemy plików Cookies aby kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem telefonu, maila bądź poczty tradycyjnej. W naszych serwisach nie stosujemy cookies behawioralnych.

Jakich plików Cookies używamy?

Na stronach Stowarzyszenia mogą być używane dwa rodzaje plików Cookies:

 • sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej
 • stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Czy mogę zrezygnować z akceptowania plików Cookies?

Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem plików Cookies są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie je akceptuje. Jednak użytkownik, może ustawić tak przeglądarkę, by ta odrzucała prośby o przechowanie plików cookies w ogóle lub tych wybranych. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Zanim podejmiemy taką decyzję warto pamiętać jednak, że wiele plików Cookies pomaga w korzystaniu ze strony internetowej.

Jak wyłączyć obsługę plików Cookies?

Szczegółowe informacje o obsłudze plików Cookies dostępne są w ustawieniach oraz dokumentacji wybranej przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmiany ustawień plików Cookies oznacza, że użytkownik zgadza się na ich umieszczanie oraz odczytywanie przez stronę stowarzyszenie-kras.pl.